//////

Miesięczne archiwum: Wrzesień 2008

Oczywiście w wielu przypadkach takie modyfikacje w obrazie pracy własnej osoby będą osiągalne jedynie poprzez realne zmiany dokony­wane w obiektach percepcji. Daremne bowiem może się okazać wma­wianie pracownikowi, że przełożony liczy się z jego opinią, skoro rze­czywiste postępowanie przełożonego pobudza podwładnego do zgoła od­miennych spostrzeżeń.Kształtowanie i zmiana postaw ściśle wiążą się z socjalizacją trwa­jącą przez całe życie jednostki. Procesy te są efektem nie tylko celo­wych oddziaływań organizowanych przez określone instyucje, takie jak szkoła, środki masowego przekazu, kościół, zakład pracy. Kształtowa­nie i zmiana postaw dokonuje się również w sposób niezamierzony, w trakcie wzajemnych oddziaływań ludzi na siebie, czyli w procesie nawiązywania stosunków interpersonalnych.

Oddziaływanie na ludzkie postawy sprowadza się najczęściej do nich zmiany. Dorosły człowiek bowiem ma już zwykle ukształtowane po­stawy wobec określonych obiektów. Na owe postawy zamierzamy od­działywać w celu ich umocnienia lub zmiany na przeciwne. Nawet młody człowiek rozpoczynając pierwszą pracę zawodową, wchodzi w no­we dla niego sytuacje zawodowe już z pewnymi postawami wobec pra­cy. Kształtowały sdę one w okresie przygotowywania się do zawodu w trakcie tzw. praktyk, pod wpływem wypowiedzi nauczycieli, obser­wacji zachowań, opinii wyrażanych przez innych ludzi pracujących za­wodowo (np. rodziny czy znajomych), słuchania określonych programów radiowych i telewizyjnych, w wyniku własnych przemyśleń. Mogą to być postawy konkretne wobec danego stanowiska pracy lub zawodu, ale może też być to uogólniony, pozytywny lub negatywny stosunek do pracy w ogóle.

Archiwa