//////

Miesięczne archiwum: Wrzesień 2008

Jeśli np. ludzie są przekonani, że oddziaływania propagandowe przedsta­wiają im fałszywy obraz rzeczywistości, to pierwotnie słabo pozytywne postawy zamiast stać się bardziej pozytywne, mogą przybrać znak ujem­ny. Do takich efektów doprowadzała często stosowana w latach sie­demdziesiątych „propaganda sukcesu” mająca na celu pobudzanie po­zytywnych ustosunkowań i motywacji do pracy poprzez przedstawia­nie ludziom niezgodnych z rzeczywistością wskaźników wydajnościogromnych sukcesów produkcyjnych, a ukrywająca błędy oraz trudne do rozwiązania problemy w zakładach pracy. Zarówno w przypadku nie zamierzonych, jak i celowo zorganizowa­nych, zamierzonych sposobów wpływania na postawy ich zmiana mpże dokonywać się w dwojaki sposób.

Po pierwsze, może być ona rezul­tatem gromadzenia przez człowieka określonych doświadczeń z przed­miotem postawy w bezpośrednich z nim kontaktach. Źródłem takich doświadczeń są określone sytuacje, w jakich człowiek wchodzi w kon­takt z przedmiotem postawy. Jeżeli np. obiektem postawy jest drugi człowiek, to sytuacjami, w jakich formują się postawy wobec tego czło­wieka, może być wykonywanie jakiegoś zadania wspólnie z nim, udzie­lanie mu (lub przez niego) pomocy, obserwowanie jego zachowania się w stosunku do innych ludzi itp. Postawy wobec pracy zmieniają się także pod wpływem doświad­czeń, jakich człowiek nabywa w różnego rodzaju sytuacjach funkcjono­wania zawodowego. Można wyróżnić trzy rodzaje takich postawotwór- czych sytuacji.

Sytuacje zadaniowe, sytuacje realizacji przez ludzi pewnych czynności nastawionych na osiągnięcie określonego rezultatu. Stawiane przed pracownikiem wymagania mogą zmuszać go do wykonywania pewnych czynności, sprzecznych z jego postawą, np. do dokładnej,, rze­telnej pracy. W wyniku realizacji tych czynności postawa pracownika może stopniowo ulec zmianie w kierunku zgodnym z jego działaniem. Podobny efekt może również przynieść zmiana zadań przydzielonych pracownikowi, np. z monotonnych, stereotypowych na ciekawe i dające możliwość wykazania się inicjatywą. W sytuacjach zadaniowych istotny